رتبه قبولی دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

با ما همراه باشید؛ ما در الف مشاور به معرفی صفر تا صد آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی می‌پردازیم.

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی  روزانه در دوره اخیر می باشند.

آخرین رتبه ها با در نظر گرفتن نیمسال دوم نیز می باشد

یعنی نهایت رتبه ای که فرد می تواند با آن در این رشته و دانشگاه قبول می شود

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و … و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است.

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 955

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 147

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 422

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 334

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران   :

آخرین رتبه کشوری: 3318

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 178

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 351

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 448

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: 1525

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 353

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 506

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 712

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز   :

آخرین رتبه کشوری: 4088

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 398

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 870

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 580

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  :

آخرین رتبه کشوری: 1611

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 489

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 688

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 203

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  :

آخرین رتبه کشوری: 2452

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 781

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 305

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  یزد  :

آخرین رتبه کشوری: 2190

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 641

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 936

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: —

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  همدان  :

آخرین رتبه کشوری: 3172

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 680

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1080

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 423

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شاهد تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 1677

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 526

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 588

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: —-

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل   :

آخرین رتبه کشوری: 4654

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 599

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 656

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گیلان  :

آخرین رتبه کشوری: 5474

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 631

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1031

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 792

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مازندران   :

آخرین رتبه کشوری: 5524

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1036

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 802

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: 4054

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 520

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 639

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 576

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  :

آخرین رتبه کشوری: 2911

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 795

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1105

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 381

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اراک  :

آخرین رتبه کشوری: 6097

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 928

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2250

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 909

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین   :

آخرین رتبه کشوری: 4923

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 580

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 836

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 702

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند  :

آخرین رتبه کشوری: 3889

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 955

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1556

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 554

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کاشان   :

آخرین رتبه کشوری: 3827

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 738

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 961

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 547

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر  :

آخرین رتبه کشوری: 4064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 996

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1715

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 444

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان   :

آخرین رتبه کشوری: 5950

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 889

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1137

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 883

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   :

آخرین رتبه کشوری: 2524

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 645

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1072

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 270

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد  :

آخرین رتبه کشوری: 2692

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 824

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 802

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: —-

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بجنورد   :

آخرین رتبه کشوری: 3550

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 665

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1365

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 485

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاچور   :

آخرین رتبه کشوری: 5669

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1211

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1622

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 836

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج   :

آخرین رتبه کشوری: 4857

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1048

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 223

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  قم  :

آخرین رتبه کشوری: 5411

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 849

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1258

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 785

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: 3082

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 941

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1105

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 247

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  :

آخرین رتبه کشوری: 5284

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 834

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1412

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 761

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سمنان   :

آخرین رتبه کشوری: 5275

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 841

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1238

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 757

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گرگان  :

آخرین رتبه کشوری: 6179

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1388

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 922

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   :

آخرین رتبه کشوری: 5682

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 986

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1332

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 838

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان  :

آخرین رتبه کشوری: 4254

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1805

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 468

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سنندج  :

آخرین رتبه کشوری: 5026

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1000

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1773

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 720

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: 4473

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1331

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: —-

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد   :

آخرین رتبه کشوری: 6645

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1021

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1949

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1021

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایلام  :

آخرین رتبه کشوری: 5373

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2273

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 453

بیشتر بخوانید: چگونه پزشکی قبول شویم؟

با آرزوی موفقیت شما داوطلبان عزیز

اینستاگرام الف مشاور

گروه تخصصی مشاوره کنکور و انتخاب رشته الف مشاور

مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
چطور زیست را 20 بگیریم؟
8 قدم تا 20 گرفتن زیست نهایی
انتخاب رشته ریاضی
بهترین راهنمای جامع انتخاب رشته ریاضی کنکور 1403 + مشاوره انتخاب رشته ریاضی
پردرآمدترین رشته های ریاضی
پردرآمدترین رشته های ریاضی| 13 شغل پردرآمد رشته ریاضی 
شغل های رشته ریاضی برای خانم ها
راهنمای مشاوره انتخاب رشته کنکور
راهنمای مشاوره انتخاب رشته 1403
چگونه درس بخوانیم تا 20 بگیریم؟
چگونه درس بخوانیم تا 20 بگیریم؟
بهترین منابع کنکور تجربی 1403
بهترین و جامع ترین منابع کنکور تجربی 1403
بهترین تحلیل منابع کنکور
بهترین و کامل‌ترین تحلیل منابع کنکور 1403
افزایش دقت
راه های افزایش دقت و تمرکز در حین درس خواندن
بدون مشاور خودت برنامه ریزی کن.
چطور برنامه ریزی درسی کنیم؟ بدون کمک گرفتن از مشاور
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فاطمه زهرا
فاطمه زهرا

ممنون از سایت خوبتون.

فرم ثبت نام در طرح مشاوره تحصیلی رایگان کامل واقعی و تضمینی

این طرح فقط مخصوص کسایی هست که دوست دارن توی درساشون موفق بشن و به هدفاشون برسن!
اطلاعاتت پیش الف مشاور محفوظ میمونه!