آخرین رتبه قبولی پرستاری

پرستار

رتبه های زیر، آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته پرستاری روزانه دوره اخیر می باشد.

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و … و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است

 

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران :

آخرین رتبه کشوری: 24401

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4897

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9132

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4833

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

آخرین رتبه کشوری: 34893

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4897

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13989

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3470

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد :

آخرین رتبه کشوری: 33239

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13347

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6893

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :

آخرین رتبه کشوری: 30367

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5966

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12157

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5343

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

آخرین رتبه کشوری: 23280

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4888

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 8623

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4580

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ایران :

آخرین رتبه کشوری: 26710

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6627

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 8471

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4141

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ایلام :

آخرین رتبه کشوری: 37761

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12444

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8143

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله :

آخرین رتبه کشوری: 27216

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5683

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10940

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5482

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

آخرین رتبه کشوری: 24427

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4292

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 7611

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4839

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد :

آخرین رتبه کشوری: 17602

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 3408

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 7210

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 2958

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :

آخرین رتبه کشوری: 33297

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6458

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10844

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6964

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور :

آخرین رتبه کشوری: 41227

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4925

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12336

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9077

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سنندج :

آخرین رتبه کشوری: 25274

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9379

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5033

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :

آخرین رتبه کشوری: 25644

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5780

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9667

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5126

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد :

آخرین رتبه کشوری: 34694

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8150

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13903

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6338

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

آخرین رتبه کشوری: 36032

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7569

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12615

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7697

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان :

آخرین رتبه کشوری: 26658

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 2555

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10716

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3813

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سیرجان :

آخرین رتبه کشوری: 61522

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 9607

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 19704

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 14904

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان :

آخرین رتبه کشوری: 45344

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13732

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10239

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جهرم :

آخرین رتبه کشوری: 30698

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10477

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5678

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تربت جام :

آخرین رتبه کشوری: 40210

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7470

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 14699

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8789

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی گرگان :

آخرین رتبه کشوری: 34859

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12709

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7363

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

آخرین رتبه کشوری: 24579

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9879

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4228

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه محل تحصیل میاندوآب :

آخرین رتبه کشوری: 37967

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15121

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8167

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قم :

آخرین رتبه کشوری: 30334

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6279

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12147

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3669

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار :

آخرین رتبه کشوری: 35831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8640

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13654

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5641

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج :

آخرین رتبه کشوری: 32543

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5790

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل :

آخرین رتبه کشوری: 45186

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 17832

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4757

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین :

آخرین رتبه کشوری: 30044

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5413

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11582

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6168

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

آخرین رتبه کشوری: 40684

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6169

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12924

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8918

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رشت :

آخرین رتبه کشوری: 45941

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5001

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12697

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10396

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سمنان :

آخرین رتبه کشوری: 39478

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5811

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7567

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ساری :

آخرین رتبه کشوری: 30015

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12036

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4704

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :

آخرین رتبه کشوری: 33267

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9021

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6953

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان محل تحصیل نهاوند :

آخرین رتبه کشوری: 47883

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 18877

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9797

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل تحصیل قوچان :

آخرین رتبه کشوری: 37686

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4990

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12656

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8121

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

آخرین رتبه کشوری: 35213

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9431

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7467

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی نیشابور :

آخرین رتبه کشوری: 34266

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7438

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13743

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5581

 

 

با آرزوی موفقیت شما داوطلبان عزیز

گروه تخصصی مشاورین الف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *