سهمیه‌ رشته پزشکی

سهمیه‌بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه

* قبل از اینکه بپردازیم به بحث سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهددار، ابتدا نکاتی که باعث موفق شدن و کسب نتیجه قبولی در پزشکی می شوند را با هم مرور می کنیم:

1- داشتن برنامه ای هدفمند و حساب شده برای مطالعه و سرمایه گذاری جهت قبولی.

2- آماده کردن الزامات مورد نیاز مثل مکان مناسب مطالعه، منابع معتبر و…

3- پیشی گرفتن از رقبا در زمان هایی که بقیه نمی دانند

چگونه برنامه ریزی داشته باشند و چگونه پیشروی کنند.

و اما سهمیه بندی رشته های پزشکی بهمراه چند نمونه کارنامه قبولی:

یک: سهمیهﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣی ﻣﺘﻘﺎﺿی ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، در دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم پزشکی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است.

اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه (اﺳﺘﺎنی‌بومی) بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته، از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

دو: اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد.

سه: اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد.

چهار: داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پنج: اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد میﺑﺎﺷﺪ.

شش: اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ امکان پذیر است.

هفت: ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

هشت: ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ تلقی میﮔﺮدد.

نه: در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده ، ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.

شهریه پزشکی پردیس:

چند نکته بایستی داوطلب کنکور در هنگام انتخاب رشته پردیس بین الملل مد نظر بایستی داشته باشند

1- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺎي درج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل(ﺗﺮم دو)و به ریال می باشد

2- ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و جایگاه در رﺗﺒﻪ بندی کشوری پنج تا پانزده درصد کمتر یا بیشتر ﺷﻬﺮﻳﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از داوطلب دریافت کند

3- داﻧﺸﮕﺎه ها ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه در رتبه بندی کشوری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، درصدی را به ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

4- در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺛﺒﺖ های ﺧﻮدﮔﺮدان  و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﭘﺲ از ثبت نام و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، دانشگاه ها ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت از ﻓﺮاﮔﻴﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي دانشگاه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

شهریه های ذکر شده در لیست ریز ممکن است بر اساس کیفیت دانشگاه ها متفاوت باشد.

اتباع غیر ایرانی

در دوره روزانه

پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی مقطع تحصیلی رشته
170/000/000 160/000/000 دکتری عمومی پزشکی
180/000/000 170/000/000 دکتری عمومی دندانپزشکی
170/000/000 160/000/000 دکتری عمومی داروسازی
90/000/000 78/000/000 کارشناسی فیزیوتراپی
90/000/000 78/000/000 کارشناسی بینایی سنجی
80/000/000 73/000/000 کارشناسی علوم تغذیه
65/000/000 45/000/000 کارشناسی مامایی
55/000/000 45/000/000 کارشناسی پرستاری
47/000/000 47/000/000 کارشناسی سایر رشته های مقطع کارشناسی
32/000/000 ——— کاردانی کلیه رشته های مقطع کاردانی

توصیه به عاشقان قبولی در پزشکی:

خیلی ها را دیده‌ و شنیده ایم که فقط دوست دارند که به پزشکی برسند اما به آن باور قلبی نرسیده اند که می توانند در این جایگاه قرار بگیرند و زحماتشان نتیجه می دهد

شما داوطلب عزیزی که هدفت فقط قبولی در پزشکیه، حواست باشه که مبادا از قدرت فکر خود غافل شوی. دنیا پر از فراوانی است، کم نبودند داوطلبانی که از دی ماه و بهمن ماه برای کنکور استارت زده‌اند ولی به دلیل باور قلبی که داشتند و اشتیاقی که برای قبولی در این رشته داشته‌اند توانسته‌اند نتایج تاپ و معرکه ای بگیرند و در نظر من و شما معجزه گر شناخته شوند.

شما داوطلب عزیز باید اول خوب درک کنی که چه لذتی دارد پزشکی خواندن آن هم در دانشگاه هایی مثل تهران، شهید بهشتی، تبریز، شیراز و ایران و…..

حرف زدن با افرادی که به حقیقت برای زندگیشان برنامه و هدف دارند.

رفتن سر کلاس‌های اساتیدی که وقتی می‌خواهند رزومه کاری و علمی‌شان را بنویسند روی تخته جا نمیشه باید روی دیوار بنویسند!! مطمئن باشید اگر همه شرایط را هم فراهم کنید.

اما اگر اشتیاق برای تحصیل در این رشته نداشته باشید و یا به آن باور و ایمان نرسیده باشید  که می توانید در این رشته تحصیل کنید هرگز به آن نخواهید رسید.

نمونه کارنامه های قبولی پزشکی:

پزشکی 96- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز- رتبه در منطقه دو 1907 رتبه کشوری 4514

نمره درس از 10 عنوان درس ردیف
6 زبان و ادبیات فارسی 1
6 زبان عربی 2
6 فرهنگ و معارف اسلامی 3
6 زبان خارجه 4
1 زمین شناسی 5
8 ریاضیات 6
6 زیست شناسی 7
7 فیزیک 8
4 شیمی 9

هوشبری 96- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- رتبه در منطقه دو 6387 -رتبه کشوری 15462

نمره درس عنوان درس ردیف
5 زبان و ادبیات فارسی 1
1 زبان عربی 2
3 فرهنگ و معارف اسلامی 3
7 زبان خارجه 4
1 زمین شناسی 5
7 ریاضیات 6
7 زیست شناسی 7
6 فیزیک 8
2 شیمی 9

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم رتبه در منطقه دو :2775 رتبه کشوری : 6634

نمره درس از 10 نمره عنوان درس ردیف
8 زبان و ادبیات فارسی 1
8 زبان عربی 2
6 فرهنگ و معارف اسلامی 3
5 زبان خارجه 4
2 زمین شناسی 5
7 ریاضیات 6
5 زیست شناسی 7
2 فیزیک 8
5 شیمی 9

با آرزوی موفقیت شما داوطلبان عزیز

ما را در اینستاگرام الف مشاور دنبال کنید

گروه تخصصی مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی کنکور الف مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *